Právní služby

Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., se v rámci portfolia poskytovaných právních služeb zaměřuje zejména na následující oblasti:

Veřejné investování

Kancelář poskytuje právní služby v oblasti veřejného investování, a to dodavatelům i zadavatelům. Více v sekci „Veřejné investování“.

Závazkové právo

Závazkové právo představuje vedle práva veřejného investování základní náplň činnosti kanceláře. V rámci závazkového práva kancelář poskytuje právní služby jak při sepisování standardních smluv (kupní smlouvy, smlouvy o dílo, smlouvy příkazního typu apod.), tak při přípravě vysoce individualizovaných komplexních smluvních vztahů (např. převody projektů fotovoltaických elektráren). Kancelář se zaměřuje rovněž na závazky týkající se převodů nemovitostí či členských práv v bytových družstvech.

Právo obchodních společností a družstev

Kancelář disponuje zkušenostmi se zakládáním obchodních společností a družstev a agendou související (emise akcií, zatímních a kmenových listů apod.). Kancelář dále poskytuje právní služby v dalších záležitostech korporátního práva souvisejících s chodem obchodních společností a družstev (optimalizace složení statutárních orgánů a způsobu jednání společností, změna společenských smluv, stanov, svolávání a organizace valných hromad apod.) a v neposlední řadě též v oblasti ukončení činnosti jednotlivých právnických osob (likvidace společností, poradenství v insolvenčním řízení).

Zastupování v civilních soudních řízeních a rozhodčích řízeních

Kancelář poskytuje komplexní služby při zastupování v civilních soudních řízeních, a to jak sporných, tak nesporných (včetně řízení o rozvod manželství apod.), případně v rozhodčích řízeních.

Zastupování ve správních řízeních a ve správním soudnictví

V této oblasti kancelář nabízí bohaté zkušenosti se zastupováním klientů v řízeních o dopravních přestupcích a v řízeních vedených v oblasti stavebního práva, včetně územního plánování a soudního přezkumu územně plánovacích dokumentací. Kancelář poskytuje také odbornou pomoc stavebníkům a projektantům při získávání veřejnoprávních oprávnění pro realizace jejich záměrů, včetně poradenství na úseku ochrany životního prostředí a nakládání s odpady.

Realizace advokátních úschov

Kancelář nabízí klientům při realizaci transakcí všeho druhu možnost správy finančních prostředků a listin formou advokátních úschov dle požadavků klientů.

Zastupování územních samosprávných celků

Mezi klienty kanceláře se kromě subjektů z oblasti soukromého práva řadí též územní samosprávné celky, jejich příspěvkové organizace a jimi zřízené obchodní společnosti. Všem těmto subjektům kancelář poskytuje komplexní právní služby, a to včetně vysoce specializovaných služeb v oblasti veřejného investování a územního plánování.