Aktualita z oblasti práva veřejných zakázek

Klient se na nás obrátil se žádostí o zajištění nahlédnutí do evidence údajů o skutečných majitelích vybraného dodavatele ve smyslu § 122 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Po prostudování příslušné právní úpravy a návodu zveřejněného Ministerstvem spravedlnosti, které dálkový přístup k údajům o skutečném majiteli zadavateli umožňuje, nám nebylo zřejmé, zda advokát, resp. zplnomocněná osoba může za oprávněnou osobu nahlížet do předmětné evidence. Proto jsme neváhali a odeslali na Ministerstvo spravedlnosti žádost o vyjádření. Ze strany ministerstva nám bylo sděleno, že advokát může za klienta nahlížet do evidence údajů o skutečných majitelích pouze v rámci činností uvedených v § 2 odst. 1 písm. g) zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Mezi tyto činnosti patří zejm. advokátní úschova či služby spočívající v koupi nebo prodeji nemovitostí, správě peněž, cenných papírů či obchodních podílů apod. Z vyjádření Ministerstva spravedlnosti je tedy patrné, že advokát nemůže za klienta – veřejného zadavatele nahlédnout do evidence údajů o skutečných majitelích a klient si tuto povinnost musí obstarat sám. Svým klientům však se zřízením přístupu do této evidence rádi poradíme.
 

Články