Evidence skutečných majitelů
Dne 01.06.2021 nabyl účinnosti zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů. Spuštění systému nebylo bezproblémové a Ministerstvo spravedlnosti aktuálně bojuje také s přetížením systému a velkým množstvím dat, která se nestíhají automaticky propisovat, viz apel Ministerstva spravedlnosti v následujícím textu.
 
„Informace k automatickým průpisům
S cílem zajištění automatického průpisu podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, informační systém aktuálně vyhodnocuje velké množství dat. Tento proces bude probíhat i po 1. 6. 2021. Pokud u Vás dosud automatický průpis nenastal, může to být způsobeno právě tím, že se k Vám systém zatím nedopracoval. Veškeré automatické průpisy by každopádně měly být zajištěny do konce tohoto týdne (do pátku 4. 6. 2021). Pokud průpis zajištěn nebyl, byť zjevně nastat měl, lze situaci posuzovat ve prospěch evidující osoby a v mezidobí k ní přistupovat, jako by evidenční povinnost splnila.
 
Tučně zvýrazněná a podtržená část textu by se ve světle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), mohla jevit jako velmi odvážná a formou neortodoxní novelizace ZZVZ. Právě ZZVZ byl v důsledku účinnosti nového zákona o evidenci skutečných majitelů novelizován, a to také s účinností od 01.06.2021 (zákonem č. 527/2020 Sb.). Ve vztahu k novelizaci ZZVZ nebyla schválena žádná přechodná ustanovení, která by případné problémy při spuštění evidence skutečných majitelů mohla řešit.
 
§ 122 odst. 7 písm. a) ZZVZ pak nově uvádí následující:
 
Zadavatel vyloučí vybraného dodavatele, je-li českou právnickou osobou, která má skutečného majitele, pokud nebylo podle odstavce 4 možné zjistit údaje o jeho skutečném majiteli z evidence skutečných majitelů; k zápisu zpřístupněnému v evidenci skutečných majitelů po odeslání oznámení o vyloučení dodavatele se nepřihlíží.
 
Dle nám dostupných informací sice není funkční vyhledávání v evidenci skutečných majitelů pro veřejnost, avšak nahlížení dálkovým přístupem pro osoby oprávněné funguje bez problému.
 
Zadavatelé tak i dnes, tj. 01.06.2021, mohou do evidence skutečných majitelů nahlížet, pořizovat z ní výpisy a při automatickém nepropsání údajů u vybraného dodavatele jim vzniká povinnost takového dodavatele ze zadávacího řízení vyloučit. Dodavatelé tak bez jakéhokoliv svého zavinění mohou být vyloučeni z účasti v zadávacím řízení. Otevřenou otázkou pak zůstává, zda se takto poškozený dodavatel může domáhat náhrady škody, případně kdo je za ni odpovědný.
 
 
Dostupné z: https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik
 
Mgr. Ondřej Diviš
veřejné zakázky, softwarové právo a licence, správní právo, smluvní právo
O autorovi

Články