Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů společností Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.


Ochrana osobních údajů je pro nás prioritou. S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, zejména v souladu s nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen GDPR).
 
Tyto zásady představují obecně platný dokument, který se týká ochrany a zpracování osobních údajů fyzických osob (dále jen subjektů údajů), přičemž níže v těchto zásadách Vám, jakožto subjektu údajů, poskytujeme informace o zpracování osobních údajů, bez ohledu na to, zdali jsou osobní údaje získány od Vás, jakožto od subjektu údajů (čl. 13 odst. 1 GDPR), nebo osobní údaje nebyly získány od Vás, jakožto od subjektu údajů (čl. 14 odst. 1 GDPR).
 

I. Totožnost a kontaktní údaje správce

Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.
IČ: 28360125
se sídlem Brno, Černá pole, Helfertova 2040/13, PSČ 613 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 63681
 
(dále jen Společnost)
 
Společnost nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.
 

II. Účely zpracování Vašich osobních údajů Společností a právní základ pro zpracování

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je splnění našich práv a povinností, ať už vystupujeme v pozici právního zástupce, zaměstnavatele či zákazníka. Osobní údaje zpracováváme v nezbytně nutném rozsahu a po dobu, která je nezbytně nutná pro účely zpracování. Zpracování osobních údajů rozdělujeme do dvou kategorií – bez Vašeho souhlasu a s Vaším souhlasem. Právní základ pro zpracování osobních údajů, ke kterému Váš souhlas nepotřebujeme, je následující:
 

 • plnění našich povinností, které vyplývají z uzavřených smluv;
 • splnění našich povinností, které nám ukládají zvláštní právní předpisy;
 • ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;
 • splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu
 • náš oprávněný zájem či oprávněný zájem třetí strany (mezi naše oprávněné zájmy řadíme jak usnadnění komunikace se subjektem údajů v případě identifikačních a kontaktních osobních údajů, tak ale i domáhání se našich práv a uplatňování našich nároků v soudních řízeních
  a vůči zdravotním i komerčním pojišťovnám)

 
Není-li možné zpracovat Vaše osobní údaje na základě některého z výše uvedených právních titulů, budeme pro jejich zpracování potřebovat Váš souhlas pro jeden či více konkrétních účelů.
 

III. Doba, po kterou jsou Vaše osobní údajů uloženy u Společnosti 

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu tak, jak nám to ukládají právní předpisy, nebo trvá náš oprávněný zájem na jejich uchování.
 
Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání našeho oprávněného zájmu, smluvního vztahu či jiného právního titulu, který nám umožňuje Vaše osobní údaje zpracovávat. To znamená, že máme nastavena přísná vnitřní pravidla, která prověřují jak zákonnost, tak dobu uchovávání osobních údajů. Po ztrátě zákonného důvodu zpracování provádíme výmaz příslušných osobních údajů.
 
Osobní údaje, které zpracováváme s Vaším souhlasem, uchováváme pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen.

 

IV. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme transparentně a v souladu s příslušnými právními předpisy. Přesto máte právo se na nás kdykoli obrátit, abyste získali informace o zpracování svých osobních údajů či za účelem uplatnění níže uvedených práv, která s osobními údaji souvisejí.
 
Právo na přístup k osobním údajům
Máte právo vyžádat si kopii svých osobních údajů, které o Vás Společnost zpracovává.
 
Právo na opravu osobních údajů
Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o Vás vedeme, jsou nepřesné či neúplné, máte právo nás požádat o jejich aktualizaci či doplnění.
 
Právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut)
Máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány, pokud jste odvolali souhlas s jejich zpracováním, byly zpracovány protiprávně nebo musí být vymazány ke splnění právní povinnosti.
 
Právo na omezení zpracování osobních údajů
Máte právo požadovat omezení zpracování, pokud popíráte přesnost Vašich osobních údajů, nebo je jejich zpracování protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údajů, nebo pokud nás požádáte, můžeme Vaše vybrané osobní údaje zpracovávat i poté, co nejsou potřebné k účelu, pro který jste je Společnosti poskytli (např. v souvislosti s uplatněním nároku u soudu, k němuž námi zpracovávané osobní údaje potřebujete), nebo pokud jste vznesl/a námitku proti zpracování, přičemž není zřejmé, zda náš oprávněný zájem převažuje nad Vašimi oprávněnými zájmy.
 
Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
Kdykoli můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, včetně profilování, které zpracováváme z důvodu oprávněného zájmu. Stejně tak můžete vznést námitku proti zpracování v situaci, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu. V takovém případě Vaše osobní údaje již nadále nebudeme pro tento účel zpracovávat.
 
Právo na přenositelnost osobních údajů
V případě automatizovaného zpracování osobních údajů, které je založeno na uzavřené smlouvě nebo souhlasu, který jste nám udělili, máte právo na tzv. přenositelnost těchto údajů, které Vám budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
 
Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
V případě, že jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely, které vyžadují souhlas, máte právo kdykoli tento souhlas odvolat. Zpracování osobních údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu, je zákonné. Na Vaše žádosti, které se týkají uplatnění Vašich práv, budeme reagovat bez zbytečného odkladu po obdržení žádosti.
 
Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů), pokud se domníváte, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů. Kontaktní údaje dozorového úřadu jsou následující:
 
Úřad pro ochranu osobních údajů
Praha 7, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00
telefon: +420 234 665 111
ID datové schránky: qkbaa2n
WWW: https://www.uoou.cz
E-mail: posta@uoou.c


V. Kategorie dotčených osobních údajů

Kategorie dotčených osobních údajů rozdělujeme podle toho, jaký právní vztah mezi Společností a Vámi existuje. Abyste se v tom vyznali, připravili jsme pro Vás jednoduchou tabulku s podrobným popisem dotčených osobních údajů.
 

Kategorie subjektů údajů Účel zpracování osobních údajů Právní základ a zpracovávané osobní údaje Doba zpracování Předávání osobních údajů třetím osobám
Klient  
 
 
Poskytování právních služeb
Právním základem je plnění smlouvy uzavřené mezi Společností a klientem.


Identifikační a kontaktní údaje fyzické osoby, je-li klientem, popř. fyzické osoby, jejíž osobní údaje poskytne Společnosti klient - jméno, příjmení, rodné číslo, identifikační číslo,
e-mail, telefon, adresa trvalého bydliště, kontaktní adresa, číslo bankovního účtu.
Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu. Osobní údaje jsou předávány třetím osobám, a sice advokátům, jež trvale spolupracují se Společností, případně České advokátní komoře.
Klient  
 
 
Uplatňování nároků Společnosti vůči (bývalým) klientům
Právním základem je náš oprávněný zájem spočívající v právu vymáhat pohledávky, náhradu škody a jiné nároky, které za dobu trvání smluvního vztahu Společnosti a subjektu údajů mohly vzniknout.


Identifikační a kontaktní údaje fyzické osoby, je-li klientem, popř. fyzické osoby, jejíž osobní údaje poskytne Společnosti klient - jméno, příjmení, rodné číslo, identifikační číslo,
e-mail, telefon, adresa trvalého bydliště, kontaktní adresa, číslo bankovního účtu.
Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu tří let od ukončení smluvního vztahu, v případě soudního řízení po celou dobu řízení. Osobní údaje mohou být předávány třetím osobám, a sice našim právním zástupcům, za účelem domáhání se našich práv.
Klient  
 
Plnění našich povinností v oblasti vedení účetnictví a v oblasti daní
Právním základem je splnění právní povinnosti, kterou nám ukládají právní předpisy, zejména zákon o účetnictví a zákon o dani z přidané hodnoty.

Identifikační a kontaktní údaje fyzické osoby, je-li klientem, popř. fyzické osoby, jejíž osobní údaje poskytne Společnosti klient - jméno, příjmení, rodné číslo, identifikační číslo,
e-mail, telefon, adresa trvalého bydliště, kontaktní adresa, číslo bankovního účtu.
Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu zákonné archivace. Osobní údaje mohou být předávány třetím osobám, a sice daňovým poradcům a externím účetním, za účelem odborné konzultace.
 
 
 
Uchazeči o zaměstnání
 
 
 
Uskutečnění výběrového řízení
Právním základem je náš oprávněný zájem spočívající ve shromáždění podkladů k uskutečnění výběrového řízení.
 
Identifikační a kontaktní údaje - jméno, příjmení, kontaktní adresa, telefonní číslo, mobilní telefonní číslo, e-mailová adresa.
Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání výběrového řízení. Osobní údaje nejsou předávány třetím osobám.
 
 
 
 
Osoby vstupující na pozemek Společnosti
 
 
 
 
 
Ochrana majetku
Právním základem je náš oprávněný zájem spočívající v ochraně našeho majetku prostřednictvím kamerového systému se záznamem.
 
Identifikační údaje – podobizna osoby
 
Za tímto účelem jsou osobní údaje zpracovávány po dobu jednoho týdne od vstupu subjektu údajů na pozemek Společnosti, v případě vzniku škody na majetku po celou dobu soudního či jiného řízení. Osobní údaje jsou případně předávány třetím osobám uplatňujícím nároky z případného vzniku škody, popř. Policii ČR.
Návštěvníci webových stránek
Společnosti
Zajištění kvalitního fungování našich webových stránek Právním základem je náš oprávněný zájem spočívající ve zlepšování funkcí našich webových stránek a přizpůsobení těchto webových stránek profilu jejich návštěvníků.
 
Osobní údaje z cookies, jenž mohou obsahovat
informace o procházení webu z Vašeho zařízení, název Vašeho poskytovatele internetu, záložky našich webových stránek, které navštívíte, Vaše polohové údaje a údaje o Vašem zařízení, apod.
 
Cookies je možné odstranit pomocí nastavení Vašeho prohlížeče. Ten je rovněž možné nastavit tak, aby cookies automaticky nebyly ukládány. Pokud však zablokujete, vypnete či jinak odmítnete některé cookies, webové stránky se nemusí zobrazovat správně nebo nebude možné využívat některé služby či funkce webových stránek.
 
Za tímto účelem jsou cookies zpracovávány po dobu jejich platnosti nebo do doby jejich odstranění z Vašeho zařízení podle toho, která skutečnost nastane dříve. Osobní údaje mohou být předávány třetím osobám za účelem vytváření statistik a za účelem návrhů na zlepšení našich webových stránek.
 
 
Návštěvníci webových stránek
Společnosti
Zajištění kvalitního fungování našich webových stránek Právním základem je náš oprávněný zájem spočívající ve zlepšování funkcí našich webových stránek a přizpůsobení těchto webových stránek profilu jejich návštěvníků.
 
Data o aktivitě návštěvníků našich webových stránek a případně další osobní údaje v rozsahu zásad ochrany osobních údajů společnosti Google LLC dostupných zde: https://policies.google.com/privacy
 
Za tímto účelem jsou osobní údaje zpracovávány po dobu stanovenou zásadami ochrany osobních údajů společnosti Google LLC dostupných zde: https://policies.google.com/privacy Osobní údaje jsou předávány společnosti Google LLC za podmínek služby Google Analytics dostupných zde: https://www.google.com/analytics/terms/cz.html

 

VI. Další informace

Společnost nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci. S výjimkou využívání cookies nedochází ve vztahu k osobním údajům k automatizovanému rozhodování, ani profilování.


VII. Cookies

 

Co tady najdete?

Tato webová stránka (dále jen „Web“), používá cookies a technologie obdobné cookies.

V tomto dokumentu se dozvíte, co to jsou cookies a jak je my, používáme.

Co jsou cookies?

Cookies jsou krátké textové soubory, které navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Díky cookies vás může správce odlišit od jiných uživatelů Webu a účinněji si zaznamenat informace o vaší návštěvě a chování na webu. Cookies nejsou nikterak škodlivé pro vaše zařízení ani pro jeho software. Jako uživatel můžete vypnout či omezit užívání cookies ve vašem prohlížeči.

Soubory cookies je možné používat pro mnoho účelů jako jsou:

 • zajištění fungování základních funkcí webu
 • uložení preferovaného jazyka
 • analýza návštěvnosti s cílem vylepšování webu a
 • marketingové účely, zejména zobrazení reklamy na stránkách

Jaké typy cookies používáme?

Zde se dozvíte, jaké typy cookies můžeme na stránkách používat. Konkrétní cookies, které aktuálně používáme, najdete v nastavení vašeho prohlížeče.

Základní (nutné) cookies

Základní cookies, které jsou nezbytné k tomu, aby Web plnil své základní funkce a aby nám byl umožněn provoz tohoto Webu. Tyto cookies jsou automaticky umístěny na vašem počítači nebo jiném zařízení v okamžiku, kdy vstoupíte na Web, anebo provádíte některou z možných činností na Webu. Základní cookies nemůžete zakázat. Bez nich by Web nemohl správně fungovat.

Preferenční cookies

Preferenční cookies dovolují Webu zapamatovat si informace, které ovlivňují vzhled a chování Webu. Jedná se například o region, ve kterém se nacházíte, nebo preferovaný jazyk.

Tyto cookies budeme ukládat na vaše zařízení, pouze pokud nám to dovolíte buď pomocí cookie lišty, nebo na vašem prohlížeči.

Analytické cookies

Analytické cookies jsou používány zejména službou Google Analytics proto, abychom zjistili, jak Web využíváte.

Služba Google Analytics používá cookies za účelem analýzy způsobu užívání Webu s cílem zlepšovat fungování webu. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky budou přeneseny a uloženy na serverech společnosti Google, Inc. Všechna takto získaná data budou zpracována anonymně. Tato data jsou určena výhradně pro vyhodnocování užívání webových stránek. Anonymita je zaručena tím, že společnost Google, Inc., nebude spojovat vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Společnosti Google, Inc. nebudou odeslány ani žádné jiné osobní údaje (např. email, jméno či telefonní číslo).

Více informací o tom, jak Google, Inc. používá analytické cookies, naleznete zde:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Tyto cookies budeme ukládat na vaše zařízení pouze pokud nám to dovolíte buď pomocí cookie lišty, nebo na vašem prohlížeči.

Marketingové cookies

Marketingové cookies jsou používány k mapování návštěvníků napříč webovými stránkami. Tyto soubory cookies slouží k zobrazení reklamy relevantní pro jednotlivé uživatele a jejich předání provozovatelům reklamy. Je proto hodnotná zejména pro cizí inzerenty. Pro tyto účely využíváme zejména služby Facebook a Google.

Tyto cookies budeme ukládat na vaše zařízení pouze pokud nám to dovolíte buď pomocí cookie lišty, nebo na vašem prohlížeči.

Chcete změnit nastavení souborů cookies?

Pokud nechcete, abychom na vašem prohlížeči ukládali preferenční, analytické nebo marketingové cookies, můžete si tyto preference upravit ve vašem prohlížeči. Tím zabráníte sběru dat o vás. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na těchto adresách:

Pokud chcete nastavení cookies změnit a nevíte si rady, můžete se nám také ozvat na e-mail recepce@akfiala.cz.